GİRESUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İllerde Yaşam Endeksinde Eğitimde 7.Sıradayız

İllerde Yaşam Endeksinde  Eğitimde 7.Sıradayız

 

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu, ilk defa yayımlanan illerde yaşam endeksi ile bireylerin ve hane halklarının yaşamını objektif ve sübjektif göstergeler kullanarak yaşam boyutları ayrımında İl düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışması yapmıştır.

İllerde yaşam endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamaktadır.

Bireylerin topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılması için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında büyük öneme sahip eğitim boyutu endeksinde Giresun en iyi ilk 10 İl içerisinde 7. sırada yer almıştır.

 

 Eğitim
Education

İl
Province

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı 
(%)
Net schooling ratio of pre-primary education between the ages of 3 and 5
(%)

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması
(puan) 
Average point of placement basic scores of the system for Transition to Secondary Education from Basic Education
(points)

YGS puan ortalaması
(puan)
Average points of the Transition to Higher Education Examination
(points)

Fakülte veya yüksekokul mezunlarının oranı
(%)
Percentage of higher education graduates
(%)

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı
(%)
Satisfaction rate with public education services
(%)

Giresun

47,2

315,2

195,3

12,6

83,7

 

İllerde yaşam endeksi il sıralamaları ve endeks değerleri, 2015

 

 

Genel endeks
Overall index

Eğitim
Education

İl
Province

Sıralama
Rank

Endeks
Index

Sıralama
Rank

Endeks
Index

Giresun

29

0,5848

7

0,6683

Eğitim boyutu belirlenirken okullaşma oranı, sınav başarıları vb. dikkate alınarak hazırlanan verilerde ilimiz Türkiye’de eğitim alanında 7. Sıradadır.Eğitim insanların topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılması için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında anahtar bir role sahiptir Buna ek olarak eğitim; sağlık, sivil katılım, politikaya ilgi ve mutluluk gibi alanlarda insanların yaşamına olumlu katkı sağlar. Çalışmalar, eğitimli insanların daha uzun süre yaşadığını, yaşadıkları yerde politikaya ve topluma daha etkin katıldığını, daha az suç işlediğini ve sosyal yardımlara daha az muhtaç kaldıklarını göstermektedir. İnsanların aldıkları eğitimin kalitesi ile sürdürdükleri yaşam kalitesi arasında aynı yönde ilişki bulunmaktadır.

İlimizde göreve başladığı ilk günden itibaren bir eğitim gönüllüsü olarak çalışan Milli Eğitim Müdürümüz Necati Akkurt, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitimin her kademesinde başarının artması için birçok çalışma yapmış, il genelindeki bütün okullarımızı tek tek ziyaret etmiş, öğretmen ve öğrencilerimizi motive etmiş, halkımızın yapılan eğitim faaliyetleri konusunda bilinçlendirilmesinde büyük katkı sağlamıştır.

 

Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız:

1.       Okul öncesi eğitim

Örgün eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak, zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimidir. Okul öncesi dönemi, araştırmalara göre çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Okul öncesi eğitim çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırdığı ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kıldığı için, eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında rolü çok büyüktür. Milli Eğitim Müdürümüzce okullarımızın adres bölgelerinde bulunan ailelerimize ulaşılması ve çocuklarımızın okul öncesi eğitime dahil edilmesi konusunda okul/kurum yöneticileriyle konunun önemi konusunda toplantılar yapılmış, anne babalara aile eğitimleri verilmiş, okul öncesi eğitim şenlikleri düzenlenerek kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmış, çocuklarımızın ailelerine tek tek ulaşılarak ilimizde okul öncesi eğitimde okullaşma oranı 2010-2011 eğitim öğretim yılında %42; 2011-2012 eğitim öğretim yılında %41; 2012-2013 eğitim öğretim yılında %44,5; 2013-2014 eğitim öğretim yılında %36 iken 2014-2015 eğitim öğretim yılında %47,23’e (Kaynak: İl MEM Strateji Geliştirme Şb.) ulaşmıştır.

 

2.       TEOG - YGS

Ortaokul ve lise öğrencilerinin girdiği sınavlarda öğrencilerimizin başarısını artırmak için yapılan çalışmalar ilimizdeki eğitim göstergelerinin yükselmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan bazıları;

•       Sınıflar düzeyinde öğrencilere temel branşlarda düzey belirleme sınavı yapılarak eksik kazanımların belirlenmesi ve bu öğrencilere yönelik yetiştirme programı yapılması

•       Öğrencilere yönelik; sınav stratejileri, motivasyon, hızlı okuma, sınav kaygısı ve verimli ders çalışma yöntemleri konularında eğitim çalışmaları yapılması

•       Öğrencilere dengeli ve düzenli beslenme alışkanlıklarının kazandırılması

•       İl düzeyinde ilköğretim kurumlarında öğrencilere “Okuma Alışkanlıkları Kazandırılması” amacıyla çalışma yapılması

•       Velilere ev/işyeri ziyaretlerinin yapılması

•       Eğitime iyi örnek teşkil edecek olan çalışmaların ön plana çıkartılması

 

3.       Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı

Eğitimciler arası bilgi ve tecrübe paylaşımı önemli bir öğrenme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimcilerin eğitim ortamlarında uyguladıkları yenilikçi-yaratıcı yöntemler, teknikler ve içeriklerden haberdar olmak, özgün çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarmak ve böylece bu çalışmaların model alınmasını sağlamak amacıyla 2012 yılından itibaren her yıl “Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı” düzenlenmektedir.

 

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı ile 2012 yılından itibaren her yıl; İlimiz öğretim liderleri, öğretmenler ve çevre İllerimizin yöneticilerinin iştirakiyle yaklaşık 1.000 katılımcıya, farklı alan ve konulardaki 18 atölye çalışması, 76 sınıf içi uygulama iyi örnekleri ve poster sunumları sergilenmiştir

 

 

 

27-01-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.       Yerel/Ulusal/Uluslararası Projeler

Bu Benim Eserim Proje Yarışması, TÜBİTAK projeleri,  farklı alanlardaki yerel ve ulusal proje çalışmaları ile AB projeleri kapsamında yapılan projelere katılım konusunda yapılan çalışmalar sonucu:

Yıllar

Proje Sayısı

Katılan Öğretmen Sayısı

Katılan Öğrenci Sayısı

2012-2013

132

269

623

2013-2014

1.177

516

2.472

2014-2015

1.162

943

1.632

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda TÜBİTAK Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışmalarında 2013 yılında 1 bölge birinciliği, 1 bölge ikinciliği, 1 Türkiye ikinciliği; 2014 yılında 2 bölge birinciliği 1 bölge üçüncülüğü; 2015 yılında 3 bölge birinciliği, 2 bölge ikinciliği, 2 bölge üçüncülüğü ve 1 Türkiye ikinciliği dereceleri elde edilmiştir.

Tübitak tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarları kapsamında 2012-2013 eğitim öğretim yılında 8, 2013-2014 eğitim öğretim yılında 2, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 29 Bilim Fuarı sergilenmiştir.

 

2.       Öğretmen Akademisi Vakfı ile ortaklaşa yapılan çalışmalar

Öğretmen Akademisi Vakfı ile 2011 yılından itibaren yürütülen ortak çalışmalar il “Öğrenen Lider Öğretmen”, “Çözüm Odaklı İletişim” ve “Eğitim Yöneticilerini Geliştirme Programı” kapsamında 112 okul ve kurumumuzdan toplam 3.374 öğretim lideri ve öğretmenimize uygulamalı eğitimler verilmiştir.

  

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı:

İl genelinde kamunun eğitim hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranını ifade etmektedir. Bu kapsamda kamuya yönelik 191 farklı alanda 683 kurs açılmış, bu kurslara 8.309 kadın, 5.710 erkek olmak üzere toplam 14.019 kursiyer eğitimlere katılmıştır.

Eğitim alanında yapılan faaliyetler konusunda kamunun bilgilendirilmesi ve bu yapılan faaliyetlere katılımları amacıyla;

 

Ortaokul ve lise öğrencilerimizin hazırladığı  projelerden oluşan "4. Geleneksel Giresun Bilim Şenliği " düzenlendi.

27-01-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasınıflarının katılımıyla Okul Öncesi Eğitim Şenliği düzenlendi.

27-01-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okullarımızın bulundukları mahallelerde bir cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla Okullar Hayat Olsun Projesi faaliyetleri belirlenerek, mahallelerdeki vatandaşlarımızın memnuniyeti sağlandı.

Tüm bu çalışmalar neticesinde Eğitim alanında ilk 10’a girerek 7. sırada yer alan İlimizde,  bu başarıya katkı sağlayan İl/İlçe öğretim liderlerimize, okul yöneticilerimize, öğrenci ve velilerimiz ile tüm eğitim camiamıza teşekkürü bir borç biliriz.

 

 

 

Çıtlakkale Mahallesi Hükümet Konağı A Blok Zemin Üstü ve Kat 1 Giresun - 0 454 215 75 25 / 26 / 27 / 29

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.